Chodníky od veľkej vedy k malým deťom

Rozhovor s RNDr. Máriou Bizubovou, geografičkou z Katedry fyzickej geografie a geoekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského nás všetkých môže inšpirovať. Doktorka je autorkou projektu Geovedy pre každého, niekoľkých publikácií o prírodných krásach Slovenska, okrem iných aj zaujímavých titulov, ktoré mapujú náučné chodníky na našom území.

MÁTE BOHATÉ PEDAGOGICKÉ SKÚSENOSTI, AKO VNÍMATE DNEŠNÉ DETI A ICH VZŤAH K PRÍRODE?

Je to rôzne, ale môžem skonštatovať, že dnešné deti vedia o prírode a jej bezprostrednom okolí veľmi málo. Nie, že by nechceli vedieť, ale nedostávajú poznatky vhodným podaním. Ak ich to nezaujme, ďalej sa tomu nevenujú. Ak ich zaujmete, ich nasadenie pre získavanie ďalších informácií je nezastaviteľné. Je potrebné dopriať im získavanie informácií pútavou a zrozumiteľnou formou.

POSÚVATE SVOJE VEDOMOSTI A SKÚSENOSTI PRIAMO DEŤOM?

Okrem toho, že učím na vysokej škole, často sa stretávam s deťmi zo základných a materských škôl na besedách. Tie najmenšie mimoriadne zaujímajú napríklad kamienky. Nevedia odolať geologickému kladivku, každý ho chce držať v ruke a poklepkávať. Opakovane sa dožadujú šumivých kamienkov. Čo je dôsledok reakcie niektorých kameňov na zriedenú kyselinu soľnú. Keď ju nalejeme na kamene, tie bublajú či šumia.

[pull_quote_center]Príroda poskytuje trvalé hodnoty, nekonečnú inšpiráciu a neobmedzené poznanie a skúsenosť s ňou sa v nás ukladá, ovplyvňuje a mení nás.[/pull_quote_center]

DÁVA VÁM TO SPÄTNÚ VÄZBU PRE ĎALŠIU PRÁCU?

Áno, je to pre mňa impulz. Takto pred časom, po besede o kamienkoch, vznikol aj projekt Geovedy pre každého. Jeho hlavnou ideou je prejsť od vedomostí veľkých vedcov, napr. o tsunami alebo sopkách, a oboznámiť s ňou žiakov na základných školách a v škôlkach. Projekt je veľmi úspešný a má skvelé výsledky.

FORMUJE PODĽA VÁS POBYT V PRÍRODE CHARAKTER ČLOVEKA?

Som presvedčená, že áno. Ja som sa celý život snažila posunúť vedu niekam ďalej. Aj mimo akademických priestorov. Chcela som robiť niečo zmysluplnejšie, prepojiť akademický svet s ľuďmi, deťmi a aplikovať jeho zistenia do praxe. Cez učebnice, skriptá, čítanky pre školy. Príroda poskytuje trvalé hodnoty, nekonečnú inšpiráciu a neobmedzené poznanie a skúsenosť s ňou sa v nás ukladá, ovplyvňuje a mení nás.

02

V ČOM JE POBYT V PRÍRODE PRÍNOSOM PRE DIEŤA?

Akákoľvek zmysluplná aktivita v prírode dieťa obohatí. Je potrebné, aby ho rodič viedol a inšpiroval. Musí mu byť poztívnym vzorom, tie sú v dnešnej dobe veľmi dôležité. Má to zmysel, nielen kvôli poznaniu, ale aj pre prežívanie niečoho spoločného, pre zážitok, ktorý si zapamätajú na celý život. Na deťoch bez kontaktu s prírodou je jej absenciu vidieť.

AKO PRIVIESŤ DETI DO PRÍRODY?

Hrou a dobrým nápadom. Hra musí mať zmysluplný obsah. Nechajme im samým odhaľovať a objavovať. Je im to prirodzene dané. Môžeme to urobiť napríklad aj návštevou poznávacích trás v prírode – náučných chodníkov.

AKÁ JE ÚLOHA NÁUČNÝCH CHODNÍKOV?

Slovensko má úžasný potenciál, aj prírodný, aj kultúrno-historický, nejakú časť z toho prezentujú práve náučné chodníky. Máme ich dnes viac ako 400. Vnímam ich ako otvorené knihy ležiace v priestore. Okrem toho, že sa začítate do náučného textu na tabuliach, máte možnosť vidieť reálne obrazy. V kaž- dom prípade je tu záruka, že náučný chodník vás navnadí na nejaký pekný priestor, ukáže vám pekné veci. Je komplexom poznávacích, výchovných, environmentálnych funkcií, rozvíja turizmus v lokalitách.

SÚ NÁUČNÉ CHODNÍKY ŠTANDARDIZOVANÉ, MÁ ICH VZNIK A UDRŽIAVANIE NEJAKÉ PRAVIDLÁ?

Ešte v osemdesiatych rokoch 20. storočia mala náučné chodníky pod garanciou Štátna ochrana prírody. Vtedy vydávala aj pravidlá, metodiky, ako chodníky koncipovať, mali jednotný dizajn sprievodcov. Dnes to už štandardizované nie je.

EXISTUJE EVIDENCIA NÁUČNÝCH CHODNÍKOV?

Koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia som v spolupráci so Stromom života spracovala publikáciu Náučné chodníky Slovenska. Súčasťou katalógu boli aj rôzne úlohy a zaujímavo didakticky stvárnené námety na aktivity pre žiakov. Publikáciu odkúpilo MŠ SR pre všetky základné školy na Slovensku. Potešilo nás, že sa začali hojne využívať. Dnes však okrem našej databázy, ktorú sme spracovali v rámci jedného projektu v podobe webovej stránky www.naucnechodniky.sk, neexistuje iná komplexná databáza.

ČOMU PRIPISUJETE NÁRAST POČTU NÁUČNÝCH CHODNÍKOV V POSLEDNÝCH ROKOCH?

Neskromne si myslím, že veľký podiel na tom som mala aj ja s mojimi kolegami a našimi publikáciami o chodníkoch, databázach, komunikácii v médiách. Koncom deväťdesiatych rokov sme oslovili podnikateľov na konferenciách o cestovnom ruchu a upozorňovali sme ich, že takáto možnosť prezentácie regiónov, prírodných lokalít, histórie tu je. Spopularizovali sme ich.

AKO SÚ KONCIPOVANÉ DNEŠNÉ NÁUČNÉ CHODNÍKY?

Náučné chodníky sú spracované rôzne aj z pohľadu odbornosti aj z pohľadu témy a obsahu. Sú chodníky, ktoré sú príliš jednoducho koncipované a sú chodníky, ktoré sú robené veľmi „odborne“. Takým príkladom je Geologický chodník Paradajs nad Banskou Štiavnicou, ktorý je súčasťou Banskoštiavnického geoparku. Vedie úžasným územím. Venuje sa v minulosti našej najväčšej sopke – Štiavnickej sopke, v jej kráteri dnes stojí Banská Štiavnica. Chodník má pre bežného návštevníka ťažký pojmový aparát. V súčasnosti najčastejšie vznikajú obecné náučné chodníky, teda zriadené obcou, týkajúce sa jej života, jej histórie a okolia. Ako príklad uvediem krásny náučný chodník v obci Mestečko neďaleko Púchova, na ktorom mapujú život obce, históriu športu, hasičstva v regióne.

SÚ DNES VIAC ORIENTOVANÉ NA ĽUDSKÉ AKTIVITY ALEBO PRÍRODNÉ CHARAKTERISTIKY?

Nedá sa to jasne identifi kovať. Dnes prevažujú komplexné, polytematické chodníky. Významné zastúpenie majú aj banské chodníky. Napríklad Novácky náučný chodník dokumentuje miesta ťažby hnedého uhlia. Okrem náučnej má aj iné funkcie. Každoročne si chodník prejdú baníci s rodinami, pripomínajú si miesta, na ktorých pracovali ich dedovia, otcovia. Kvalitne spracované sú náučné chodníky štátnych a mestských lesov. Tie majú silnú ambíciu pracovať s verejnosťou. Venujú sa lesnej pedagogike, špeciálne aj deťom. Zaujímavý je včelársky náučný chodník v Kálnici neďaleko Nového Mesta nad Váhom. Samostatnou kategóriou sú chodníky vedúce k jaskyniam, ale napríklad aj Astronomický chodník v Starej Lesnej, vinohradnícke chodníky v Pezinku a Leviciach.

[pull_quote_center]V každom prípade je tu záruka, že náučný chodník vás navnadí na nejaký pekný priestor, ukáže vám pekné veci.[/pull_quote_center]

JE LOKALITA, KTORÁ VÁS ZAUJALA NAJVIAC?

Štokeravská vápenka v Bratislave je jednou z mojich srdcoviek. Je to odkrytá jaskyňa so sintrovou výzdobou, neďaleko krásnej vežičky z kremenca so skalným oknom. Nazvala som ju Kamennou starenkou. Je staršia ako všetky naše štvrtohorné jaskyne. Starenka vznikla už v treťohorách, čo dokazujú jaskynné sintre s otvormi po vŕtavej činnosti niektorých živočíchov, ktoré žili pred 15 miliónmi rokov. Zaujímavé je, že málokto z Bratislavčanov o tomto krásnom mieste vie. Aj keď jaskyňa nie je súčasťou náučného chodníka, môže byť dôvodom na peknú víkendovú prechádzku s deťmi. Veľmi milým je recesistický chodník zriadený občianskym združením Kriak, ktorý sa venuje životu, pôsobeniu a aktivitám fi ktívnych postav žijúcich v mestečku Vrbové.

09

ZA MNOHÝMI Z NÁUČNÝCH CHODNÍKOV JE PRÍBEH. KTORÝ OSLOVIL VÁS?

Napríklad v obci Rumanová, v ktorej sa našiel jediný slovenský meteorit, sa domáci nádherne stotožnili s geologickým dedič- stvom. Dnes tam majú náučný chodník Meterorit, divadelnú spoločnosť Meteorit, časopis Meteorit.

SÚ NA SLOVENSKU BUDOVANÉ NÁUČNÉ CHODNÍKY VENOVANÉ ŠPECIÁLNE DEŤOM?

Áno, je ich tu pár. V Bratislave je to Dendrologický náučný chodník v Bratislavskom lesoparku. Je hravý, postavený na komunikácii ďatľa Doda, ktorý deti sprevádza a komunikuje s nimi. V bratislavskej ZOO je chodník zameraný na prezentáciu života a druhov dinosaurov, alebo náučný chodník Serpentíny Urpín v Banskej Bystrici, na ktorom návštevníkov symbolicky sprevádza pavúk Stepníček. Zaujímavé sú školské náučné chodníky, napríklad náučný chodník Kimbiark vo Svite, Náučný chodník Zelenej školy vo Vlachove a ďalšie.

AKÝ CHODNÍK BUDUJETE DNES?

V týchto dňoch sme dokončili prípravu náučného chodníka od mlyna k mlynu. Chodník bude naviazaný na splavovanie Malého Dunaja medzi Tomašíkovom a Jahodnou a okrem prírodných zaujímavostí bude prezentovať aj históriu vodných mlynov na Malom Dunaji. K dispozícii bude brožúrka so zaujímavými informáciami z histórie mlynárstva a mlynov. Práve v týchto dňoch vychádzajú aj dve publikácie o náučných chodníkoch západného Slovenska: Náučné chodníky JZ a Náučné chodníky SZ. Teším sa, že sa na nich budeme spolu stretávať.