Štúdia týkajúca sa zdravia zraku diabetikov

zrak diabetikov
zrak diabetikov

Najväčšia štúdia týkajúca sa zdravia zraku diabetikov na svete zdôraznila naliehavú potrebu znížiť zbytočné riziko straty zraku

  • DR Barometer – štúdia za účasti takmer 7 000 dospelých osôb s diabetom a zdravotníckych pracovníkov zo 41 štátov zdôraznila naliehavú potrebu jasných foriem starostlivosti o pacientov a zároveň silných a citlivých zdravotných systémov s cieľom predchádzať zbytočnej strate zraku spojenej s diabetom.
  • Približne jeden z troch dospelých pacientov s diabetom na svete – čo je až 93 miliónov ľudí – je postihnutý diabetickou retinopatiou (DR). Ide o komplikáciu diabetu, ktorá môže v prípade neliečenia viesť až k slepote.
  • Keďže sa očakáva, že do roku 2040 bude na svete 642 miliónov ľudí s diabetom a populácia bude čoraz viac starnúť, sú potrebné naliehavé opatrenia na riešenie tohto veľkého celosvetového zdravotného a spoločenského problému.

Bratislava, 15. novembra 2016 – Napriek tomu, že obavy zo straty zraku sú v porovnaní s ostatnými častými komplikáciami diabetu (vrátane srdcovocievneho ochorenia a mozgovej príhody) dvojnásobné, štvrtina pacientov s diabetom so svojím lekárom nehovorí o zrakových komplikáciách a mnohí navštívia lekára až vtedy, keď sa u nich problémy so zrakom už prejavia. Toto sú niektoré zo znepokojujúcich poznatkov o súčasnom manažmente diabetickej retinopatie (DR) a diabetického makulárneho edému (DME), ktoré odhalila štúdia DR Barometer. Štúdia je výsledkom jedinečnej spolupráce, prvej svojho druhu, medzi odborníkmi z Medzinárodnej federácie pre starnutie (IFA), Medzinárodnej federácie pre diabetes (IDF), Medzinárodnej agentúry pre prevenciu slepoty (IAPB) a spoločnosti Bayer.

Tento rok sú témou Svetového dňa diabetu „Oči pri diabete“. Táto téma vyjadruje kľúčovú rolu, ktorú zdravie očí zohráva v rámci manažmentu diabetu. Štúdia DR Barometer odhalila znepokojujúce medzery v súčasnom manažmente očných chorôb pri diabete a poskytla praktické opatrenia, ktoré sa musia prijať teraz s cieľom predchádzať ďalšej zbytočnej strate zraku v dôsledku diabetu.

Podľa správy zo štúdie DR Barometer 79 % ľudí s DR vníma, že strata zraku im sťažuje a v niektorých prípadoch dokonca znemožňuje vykonávanie činností ako šoférovanie, chodenie do práce a vykonávanie základných domácich prác. 20 % osôb s DR alebo DME si tiež myslí, že kvôli zmenám zraku sú menej schopní zvládať svoj diabetes. Ide o jeden z problémov, ktorý sa prejavuje v tom, ako ľudia vnímajú svoje telesné zdravie, ktoré viac než polovica respondentov s DR ohodnotila ako „slabé až priemerné“.

Jednou z hlavných prekážok optimálneho manažmentu choroby oka pri diabete, ktorá sa zdôrazňuje v správe zo štúdie DR Barometer, je dostupnosť očných vyšetrení, ktoré sú pri diagnostikovaní a manažmente DR najdôležitejšie. Oftalmológovia i diabetológovia, ktorí sa štúdie zúčastnili, uvádzali ako hlavnú prekážku optimalizácie zdravia očí „dlhé čakacie lehoty na vyšetrenie“. Jeden z troch pacientov s diabetom, ktorí sa prieskumu zúčastnili, tiež potvrdil, že hoci si termín môže rezervovať, samotná cena vyšetrenia mu môže znemožniť jeho absolvovanie a 24 % pacientov uviedlo, že čakacie lehoty na klinike predstavujú ďalší problém.

Štúdia DR Barometer odhalila nielen nedostatky v systémoch zdravotnej starostlivosti, ale aj to, že polovica všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sa prieskumu zúčastnili, nemá písomné protokoly na diagnostiku a manažment problémov so zrakom, ktoré súvisia s diabetom.

Problémy kapacity a nákladov na vykonanie skríningu spolu s nejasnou situáciou v oblasti smerníc vedú k riziku, že diagnostika a liečba ochorenia oka spojeného s diabetom bude u diabetikov oneskorená. Takmer dve tretiny oftalmológov zapojených do prieskumu si myslia, že neskorá diagnostika je najväčšou prekážkou zlepšenia výsledkov a viac než polovica uvádza, že pacienti s diabetom ich navštívia až vtedy, keď sa už problémy so zrakom prejavili a v mnohých prípadoch je na liečbu príliš neskoro.

Odborníci, ktorí správu vyhotovili, navrhujú ako jeden z hlavných prvkov zlepšenia výsledkov pacientov pravidelné, lacné a dostupné vyšetrenia zraku pre ľudí s diabetom, spolu s cenovo prístupnou liečbou v rámci koordinovaného systému, aby sa zaistilo účinné monitorovanie a liečba pacientov, ktorým hrozí strata zraku. Štúdia DR Barometer tiež volá po výraznom zintenzívnení vzdelávania – diabetikov aj zdravotníkov – týkajúceho sa prevencie, odhaľovania a liečby DR a DME. Rovnako dôležité je aj poskytovanie nástrojov pre ľudí s diabetom, aby dokázali účinne zvládať dôsledky svojej choroby a v prvom rade predchádzať strate zraku.