Dobré novinky kmeňovej bunky #3

kmeňové bunky MAMAMA
kmeňové bunky MAMAMA

Slovensko nezaostáva

Rodinná banka pupočníkovej krvi Cord Blood Center Group tiež investuje do vlastných klinických štúdií. V roku 2014 na Slovensku i v Rumunsku otvorila klinické štúdie zamerané na liečbu detí s detskou mozgovou obrnou, ktoré sú v Európe ojedinelé. V Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave, pod vedením primárky detskej neurologickej kliniky MUDr. Jaroslavy Payerovej, prebieha štúdia, ktorej cieľom je overenie zlepšenia stavu detí s detskou mozgovou obrnou – zlepšenie ich mobility a pohybového rozsahu. Je určená pre deti, ktoré majú uchované vlastné kmeňové bunky v tejto rodinnej banke pupočníkovej krvi a priniesla už pozitívne výsledky viacerým malým pacientom.

Mama Andrejka, ktorý v slovenskej klinickej štúdií dostal vlastné kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sa vyjadrila: „Pol roka po podaní sa Andrejova stabilita zlepšila natoľko, že dokáže sedieť bez opierania sa o ruky a zároveň sa hrá. Lepšie manipuluje s menšími predmetmi. Zlepšila sa artikulácia a aj reč je zrozumiteľnejšia.“

Náklady na liečbu hradí rodinná banka pupočníkovej krvi a do roku 2019 absolvuje liečbu 50 detí medzi 1 a 12 rokmi s vlastnou uchovanou pupočníkovou krvou.

Po posúdení zdravotnej dokumentácie a vyšetrení malého pacienta sa odborníci vyjadria či dieťa spĺňa všetky požiadavky na podanie vlastnej pupočníkovej krvi v rámci klinickej štúdie. Rodičia sú informovaní o priebehu procesu, o predpokladaných benefi toch a možných rizikách podania pupočníkovej krvi, aby sa mohli defi nitívne rozhodnúť o súhlase s liečbou. Proces podania pupočníkovej krvi sa uskutoční štandardne do 3 týždňov od zaradenia do štúdie a samotná infúzia pupočníkovej krvi trvá cca 20 minút. Dieťa je hospitalizované tri dni, po ktorých sa môže zaradiť do bežného života. Kontrolné a hodnotiace vyšetrenie absolvuje po pol roku a po roku.

Ak máte záujem o viac informácií o možnosti účasti vášho dieťaťa v štúdií, zavolajte na bezplatnú infolinku 0800 11 12 33 alebo sa informujte e-mailom na info@cordbloodcenter.sk.