Občianske preukazy budú mať aj deti

Od 1.12.2019 platí nový zákon o občianskych preukazoch. Jednou zo zásadných zmien sú občianske preukazy pre deti mladšie ako 15 rokov. Ide o 2 typy občianskych preukazov, a to:

  • občiansky preukaz bez podoby tváre,
  • občiansky preukaz s podobou tváre.

Základný rozdiel medzi nimi je ten, že preukaz bez fotky dostanú všetky deti automaticky, bez požiadania, a o ten s fotografiou môžu rodičia požiadať. Občiansky s fotkou v zásade nahradí cestovný pas do tých krajín, kde aj dospelý môže vycestovať bez pasu, len s občianskym preukazom.

Občiansky preukaz bez podoby tváre

Občiansky preukaz bez podoby tváre je vizuálne a obsahovo takmer identický so štandardným občianskym preukazom, nebude sa však vydávať na základe žiadosti, ale bude vydávaný automaticky (z úradnej moci) na základe údajov z registra fyzických osôb. Z tohto dôvodu nebude obsahovať fotografiu držiteľa a jeho podpis. Tento doklad sa bude vydávať pri:

  • narodení občana,
  • udelení štátneho občianstva osobe do 15 rokov,
  • prihlásení sa občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na našom území.

Poplatok sa pri tomto občianskom preukaze neplatí.

O vydanie občianskeho preukazu bez podoby tváre bude možné požiadať pri jeho strate alebo odcudzení, pri zmene v ňom zapísaných údajov alebo pri nefunkčnosti elektronického čipu. Požiadať o jeho vydanie bude môcť zákonný zástupca na ktoromkoľvek oddelení dokladov.

Vyhotovený občiansky preukaz bez podoby tváre sa bude zasielať na adresu trvalého pobytu občana uvedenú v registri fyzických osôb, nebude teda potrebné ísť ho vyzdvihnúť na oddelenie dokladov. Ak si však tento doklad nevyzdvihnete na pošte v rámci odbernej lehoty, uloží sa na miestne príslušnom oddelení dokladov, na ktorom si ho budete môcť neskôr vyzdvihnúť.

Platnosť občianskeho preukazu bez podoby tváre je 15 rokov (aby nebolo nutné vymieňať si ho, kým sa nedosiahne vek 15 rokov, pri ktorom už platí povinnosť mať štandardný občiansky preukaz). Na jeho platnosť nebude mať vplyv ani prípadné vydanie štandardného občianskeho preukazu pre dieťa do 15 rokov, ktorý má kratšiu platnosť (v takom prípade bude vaše dieťa držiteľom oboch dokladov).

Prechodné obdobie

Občiansky preukaz s čipom nemajú v súčasnosti k dispozícii dve skupiny občanov – deti do 15 rokov a osoby staršie ako 65 rokov, ktoré môžu mať ešte občiansky preukaz bez čipu. V rámci prechodného cca dvojročného obdobia sa preto rieši vydávanie občianskeho preukazu bez podoby tváre pre všetky deti (občanov SR s trvalým pobytom na našom území), ktorí nedovŕšia vek 15 rokov do 31. decembra 2021, ako aj pre všetkých občanov SR starších ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s čipom. Týmto osobám sa vydá občiansky preukaz bez podoby tváre automaticky na základe údajov z registra fyzických osôb a zašle sa na adresu ich trvalého pobytu, a to postupne do konca roka 2021. Zasielanie týchto dokladov by malo začať na jar 2020.

Načo bude tento preukaz hlavne slúžiť?

Projekt elektronického zdravotníctva (eZdravie, predtým eHealth) ráta s tým, že do konca roku 2021 bude mať každý občan SR s trvalým pobytom na našom území občiansky preukaz s elektronickým čipom. Od 1. januára 2022 pôjde o jediný autentifikačný prostriedok pre umožnenie prístupu k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky vrátane prístupu k preskripčným záznamom. Prístup k daným údajom možno prostredníctvom týchto dokladov s čipom získať cez Národný portál zdravia alebo priamo cez www.slovensko.sk. Dovtedy môžu lekári, lekárnici a iný zdravotnícky personál pristupovať k vašim zdravotným záznamom na základe vášho súhlasu a zadania rodného čísla.

Keďže vydávanie štandardného občianskeho preukazu pre deti do 15 rokov je na dobrovoľnosti rodičov, zaviedol sa občiansky preukaz bez podoby tváre ako kvázi náhrada preukazu poistenca s čipom. Ak budete držiteľom občianskeho preukazu s čipom, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa už budete preukazovať ním, nie preukazom poistenca. Preukaz poistenca budete potrebovať len vtedy, ak nebudete mať občiansky preukaz s čipom. Počas vytvorenia príslušného elektronického zdravotného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke bude musieť byť občiansky preukaz s čipom vložený do čítačky lekára. Ak vaše dieťa bude držiteľom občianskeho preukazu s fotkou aj bez fotky, bude možné u lekára použiť hociktorý preukaz.

Občiansky preukaz pre deti do 15 rokov s podobou tváre

Pre deti do 15 rokov bol cestovný pas doteraz jediná možnosť ako mať riadny doklad totožnosti. Bol nevyhnutný pri vycestovaní do inej krajiny. Od 1. decembra 2019 už môže rodič požiadať pre svoje dieťa o vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre. Preukaz má kratšiu platnosť ako pri občanoch od 15 rokov. Obdobie desať rokov je skrátené podľa veku dieťaťa, keďže deťom sa ich podoba výraznejšie a rýchlejšie mení. Platnosť je rovnaká ako pri cestovných pasoch:

  • dieťa do 6 rokov – 2 roky,
  • dieťa od 6 do 15 rokov – 5 rokov.

Poplatok za vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre je jednotný – 4,50 eur.

Aké sú výhody oproti cestovnému pasu?

Občiansky preukaz je praktickejší, keďže ide o plastovú kartičku, ktorá sa zmestí do peňaženky k ostatným dokladom. Poplatok za jeho vydanie je lacnejší: 4,50 € vs. 8 € za pas dieťaťa do 6 rokov alebo 13 € za pas dieťaťa od 6 do 16 rokov). Tento občiansky preukaz môžete používať na cestovanie s deťmi rovnako ako svoj, teda v rámci Európskej únie, ako aj do niektorých iných európskych štátov, ktoré uznávajú naše občianske preukazy ako cestovné doklady (napr. Švajčiarsko, Srbsko, Čierna Hora, Nórsko). Nezabúdajte na to, že hoci už neexistujú hraničné kontroly na vnútorných hraniciach medzi členskými štátmi, podľa pravidiel Schengenského priestoru musí mať identifikačný doklad pri sebe každá osoba nachádzajúca sa na území iného štátu, t. j. aj keď idete iba na nákup do Poľska, na cyklovýlet do Rakúska či za rodinou do Česka.

Ako o občiansky preukaz pre dieťa požiadať

O vydanie občianskeho preukazu pre svoje dieťa môžete požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov Policajného zboru. S dieťaťom treba prísť osobne, keďže sa musí odfotiť. Žiadosť podáva zákonný zástupca (štandardne rodič), ktorý musí byť pri tom osobne prítomný, postačuje jeden z rodičov. Nie je teda možné s dieťaťom poslať starých rodičov alebo niekoho iného.

Dieťa, ktoré podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov (môže tak urobiť najskôr 30 dní pred 15. narodeninami), už podáva žiadosť samo.

K žiadosti nepotrebujete doniesť žiadne doklady svojho dieťaťa, nutný je iba váš občiansky preukaz. Všetky údaje o dieťati už majú byť v registri fyzických osôb (obyvateľov), nie je teda dôvod nosiť napr. rodný list alebo potvrdenie o pobyte.

Prevzatie občianskeho preukazu

Občiansky preukaz sa musí vyhotoviť do 30 dní od podania žiadosti. Za osobitný správny poplatok (20 €) ho môžete mať vydaný už za dva pracovné dni. Občiansky preukaz si môžete prevziať osobne na tom oddelení dokladov, na ktorom ste si podali žiadosť, príp. viete pri podaní žiadosti uviesť aj akékoľvek iné oddelenie dokladov, na ktorom si ho vyzdvihnete. Za poplatok 3 € vám ho tiež doručia na ktorúkoľvek adresu na území SR, ktorú pri podaní žiadosti uvediete.

Pri podaní žiadosti môžete nechať na seba telefonický a mailový kontakt, na ktorý vám príde notifikácia o vyhotovení občianskeho preukazu. Preukaz musí prevziať zákonný zástupca (nemusí to byť ten istý ako ten, ktorý podal za dieťa žiadosť), pričom tak ako pri podaní žiadosti ani na prevzatie občianskeho preukazu dieťaťa do 15 rokov nemožno poveriť či splnomocniť inú osobu.

Nové možnosti pre zdravotne postihnuté dieťa alebo rodiča

Ako novinku možno uviesť to, že ak máte zdravotne postihnuté dieťa, ktoré je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, príp. ste vy držiteľom takého preukazu alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, môžete požiadať, aby sa tento údaj uviedol aj priamo do občianskeho preukazu (bude sa to zapisovať vo forme “ŤZP”, ŤZP-S”, resp. zmyslové postihnutie vo forme „slepý-blind“, „hluchý-deaf“). Na zapísanie údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí do občianskeho preukazu postačí, aby ste pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu predložili aj preukaz ŤZP/ŤZP-S na kontrolu a overenie pravosti. Takto zapísaný údaj v občianskom preukaze nahradí nosenie a predkladanie preukazov ŤZP/ŤZP-S pri uplatňovaní výhod a úľav, ktoré z týchto preukazov vyplývajú.

Ak vás zaujímajú všetky zmeny, ktoré vyplývajú z nového zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch, prečítajte si aj podrobný článok, ktorý tieto zmeny sumarizuje. Nájdete tam aj zmeny týkajúce sa občanov starších ako 65 rokov, občanov, ktorí nemajú na našom území trvalý pobyt, ako aj možné elektronické služby, ktoré sú na základe nových občianskych preukazoch možné. Článok nájdete tu.