Nové občianske preukazy

Od 1. decembra 2019 platia podstatné zmeny vo vydávaní občianskych preukazov, keďže sa zrušil doterajší zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a nadobudol účinnosť úplne nový zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch.

Čo ostalo nezmenené

Niektoré základné nastavenia pri vydávaní občianskych preukazoch ostali bezo zmeny, napr. že občiansky preukaz platí 10 rokov, že každý občan SR starší ako 15 rokov, ktorý má trvalý pobyt na našom území, musí byť držiteľom občianskeho preukazu alebo že žiadosť o vydanie občianskeho preukazu možno podať na ktoromkoľvek oddelení dokladov Policajného zboru, resp. na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí. Taktiež sa nezmenili ani základné správne poplatky:

  • 4,50 € za vydanie občianskeho preukazu (samozrejmosťou ostáva bezplatné vydanie občianskeho preukazu pri dovŕšení veku 15 rokov, ako aj každé následné vydanie z dôvodu uplynutia jeho platnosti),
  • 16,50 € za vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia,
  • 20 € za urýchlené vydanie občianskeho preukazu do 2 pracovných dní,
  • 3 € za jeho doručenie na adresu na území SR.

Naďalej tiež platí, že občiansky preukaz je verejná listina, ktorou sa preukazujú údaje v ňom uvedené a ktoré teda nie je potrebné preukazovať inými verejnými listinami. To platí jednak pri základných identifikačných údajoch (najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt), ako aj pri dobrovoľne zapísaných údajoch (napr. vysokoškolský titul, krvná skupina). Dôležitou zmenou pri vydávaní občianskych preukazov je možnosť požiadať o jeho vydanie aj pre občanov mladších ako 15 rokov a pre občanov, ktorí nemajú na našom území trvalý pobyt.

Elektronické služby

Občiansky preukaz obsahuje kontaktný elektronický čip, ktorý spolu s bezpečnostným osobným kódom (PIN) slúži na potvrdenie totožnosti pri elektronickej komunikácii s rôznymi informačnými systémami. PIN je šesťmiestne číslo, ktoré si musí pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu zvoliť každý občan od 15 do 65 rokov (občania starší ako 65 rokov si PIN môžu zvoliť). Ak si občan odmietne PIN zvoliť, automaticky mu ho zvolí oddelenie polície PZ, na ktorom bola podaná žiadosť. PIN si môžete kedykoľvek zmeniť na hociktorom oddelení dokladov PZ alebo cez internet. Okrem toho si môžete na čip v elektronickom preukaze uložiť (je to na dobrovoľnosti) aj certifikáty potrebné na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (tiež na oddelení dokladov PZ alebo cez internet). Na používanie elektronického čipu budete potrebovať čítačku, ktorú pripojíte k počítaču, a softvér.

Na portáli ministerstva vnútra sú k dispozícii viaceré elektronické služby využiteľné pri vydávaní občianskych preukazov. Môžete si napr. zmeniť kontaktné údaje (telefónne číslo, email, PIN), nahlásiť stratu alebo odcudzenie preukazu alebo aj požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu, ak máte viac ako 15 rokov a uplynula vám platnosť preukazu alebo ste zmenili trvalý pobyt na území Slovenska. Podmienkou na podanie žiadosti cez internet je, aby váš súčasný občiansky preukaz už bol s čipom a zároveň musíte mať v niektorom zo základných identifikačných systémov (t. j. občiansky preukaz, cestovný doklad alebo vodičský preukaz) fotografiu nie staršiu ako 5 rokov (občan mladší ako 18 rokov nie staršiu ako 3 roky), ktorá sa následne použije na novom občianskom preukaze. Pri takom postupe si nemôžete do preukazu doplniť iné voliteľné údaje (krvná skupina, titul, ZŤP a pod.) ako tie, ktoré už sú evidované.

Občiansky preukaz pre deti

Pre deti do 15 rokov bol cestovný pas doteraz jediná možnosť ako mať riadny doklad totožnosti. Od 1. decembra 2019 už môže aj u nás (obdobnú možnosť majú zavedenú napr. v Rakúsku, Česku či Nemecku) rodič požiadať pre svoje dieťa o vydanie občianskeho preukazu. Ide o štandardný občiansky preukaz, akurát s časovou platnosťou nie 10 rokov (keďže deťom sa značne mení ich podoba), ale s rovnakou ako je tomu pri cestovných pasoch:

  • dieťa do 6 rokov → platnosť OP 2 roky,
  • dieťa od 6 do 15 rokov → platnosť OP 5 rokov.

Správny poplatok za vydanie občianskeho preukazu je jednotný – 4,50 €. Okrem praktickejšieho používania občianskeho preukazu oproti pasu (plastová kartička sa zmestí do peňaženky k ostatným dokladom) je jeho vydanie teda aj lacnejšie (4,50 € vs. 8 € za pas dieťaťa do 6 rokov alebo 13 € za pas dieťaťa od 6 do 16 rokov). Tento občiansky preukaz môžete používať na cestovanie s deťmi rovnako ako svoj, teda v rámci Európskej únie, ako aj do niektorých iných európskych štátov, ktoré uznávajú naše občianske preukazy ako cestovné doklady (napr. Švajčiarsko, Srbsko, Čierna Hora, Nórsko). Netreba zabúdať na to, že hoci už neexistujú hraničné kontroly na vnútorných hraniciach medzi členskými štátmi, podľa pravidiel Schengenského priestoru musí mať identifikačný doklad pri sebe každá osoba nachádzajúca sa na území iného štátu, t. j. aj keď idete iba na nákup do Poľska, na cyklovýlet do Rakúska či za rodinou do Česka.

Tento občiansky preukaz môžete použiť aj v rámci eZdravia (eHealthu) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre vaše dieťa (bližšie k tomu v časti o občianskom preukaze bez podoby tváre).

Podanie žiadosti

Ako už bolo vyššie uvedené – o vydanie občianskeho preukazu pre svoje dieťa môžete požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov Policajného zboru. S dieťaťom treba samozrejme prísť osobne, keďže sa musí odfotiť (ak ide o bezvládne dieťa, môže prísť dieťa odfotiť mobilné pracovisko na náklady štátu). Žiadosť oficiálne podáva zákonný zástupca (štandardne rodič), ktorý musí byť pri tom vyslovene osobne prítomný (postačuje jeden), nemôžete kvôli tomu poslať dieťa so starým rodičom alebo niekým iným, a to ani keby mali nejaké hoci aj osvedčené splnomocnenie od vás ako rodiča. Ak ide o dieťa, o ktoré sa na základe súdneho rozhodnutia stará niekto iný ako rodič (napr. je umiestnené v detskom domove, je v pestúnskej starostlivosti a pod.), žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podáva táto osoba.

Dieťa, ktoré podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov (môže tak urobiť najskôr 30 dní pred 15. narodeninami), už podáva žiadosť samo.

K žiadosti nepotrebujete doniesť žiadne doklady svojho dieťaťa (okrem svojho občianskeho preukazu, aby sa overila Vaša totožnosť), keďže všetky údaje o dieťati by už mali byť v registri fyzických osôb (obyvateľov) a nie je dôvod na oddelenie dokladov PZ nosiť napr. rodný list alebo potvrdenie o pobyte. V prípade nejakých pochybností alebo chybných či chýbajúcich údajov vás však môžu požiadať o predloženie dodatočných dokladov, malo by však ísť vyslovene o zriedkavé prípady.

Prevzatie občianskeho preukazu

Občiansky preukaz sa musí vyhotoviť do 30 dní od podania žiadosti. Za osobitný správny poplatok (20 €) ho môžete mať vydaný už za dva pracovné dni. Vyhotovený občiansky preukaz si môžete prevziať buď na tom oddelení dokladov PZ, na ktorom ste si podali žiadosť, príp. môžete pri podaní žiadosti uviesť aj akékoľvek iné oddelenie dokladov PZ, na ktorom si ho vyzdvihnete. Za poplatok 3 € vám ho tiež doručia na ktorúkoľvek adresu na území SR, ktorú pri podaní žiadosti uvediete.

Pri podaní žiadosti môžete nechať na seba telefonický a mailový kontakt, na ktorý príde notifikácia o vyhotovení občianskeho preukazu. Preukaz musí prevziať zákonný zástupca (nemusí to byť ten istý ako ten, ktorý podal za dieťa žiadosť), pričom tak ako pri podaní žiadosti ani na prevzatie občianskeho preukazu dieťaťa do 15 rokov nemožno poveriť či splnomocniť inú osobu.

Ak ste požiadali o vydanie preukazu cez internet, musíte si ho prevziať výhradne vy osobne, a to na tom oddelení dokladov PZ, ktoré zadáte pri podávaní žiadosti.

Občiansky preukaz bez podoby tváre

Projekt elektronického zdravotníctva (eZdravie, predtým eHealth) ráta s tým, že do konca roku 2021 bude mať každý občan SR s trvalým pobytom na našom území občiansky preukaz s elektronickým čipom (resp. cudzinec doklad o pobyte s čipom).Od 1. januára 2022 pôjde o jediný autentifikačný prostriedok pre umožnenie prístupu k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky vrátane prístupu k preskripčným záznamom. Dovtedy môžu lekári, lekárnici a iný zdravotnícky personál pristupovať k vašim zdravotným záznamom na základe vášho súhlasu a zadania rodného čísla. Prístup k daným údajom možno prostredníctvom týchto dokladov s čipom získať cez Národný portál zdravia alebo priamo cez www.slovensko.sk.

Keďže vydávanie štandardného občianskeho preukazu pre deti do 15 rokov je na dobrovoľnosti rodičov, zaviedol sa občiansky preukaz bez podoby tváre ako kvázi náhrada preukazu poistenca s čipom, ktorého pôvodne naplánované vydávanie sa zrušilo. Ak budete držiteľom občianskeho preukazu s čipom, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa už budete preukazovať ním (alebo dokladom o pobyte, ak ste cudzinec), nie preukazom poistenca. Preukaz poistenca budete potrebovať len vtedy, ak nebudete mať občiansky preukaz s čipom (resp. ani doklad o pobyte s čipom). Počas vytvorenia príslušného elektronického zdravotného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke bude musieť byť občiansky preukaz s čipom vložený do čítačky lekára.

Občiansky preukaz bez podoby tváre je definovaný ako doklad, ktorým sa občan autentifikuje pri prihlasovaní do elektronických služieb. Vizuálne bude takmer identický so štandardným občianskym preukazom, bude tiež obsahovať takmer všetky údaje, ktoré obsahuje aj štandardný občiansky preukaz (meno, priezvisko, pohlavie, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, dátum vydania a dátum uplynutia platnosti), ako aj elektronický čip a strojovo čitateľnú zónu. Nebude sa však vydávať na základe žiadosti, ale bude vydávaný automaticky (z úradnej moci) na základe údajov z registra fyzických osôb. Z tohto dôvodu nebude obsahovať fotografiu držiteľa a jeho podpis. Tento doklad sa bude vydávať pri:

  • narodení občana,
  • udelení štátneho občianstva osobe do 15 rokov a
  • prihlásení sa občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na našom území.

O vydanie občianskeho preukazu bez podoby tváre bude možné požiadať pri jeho strate alebo odcudzení, pri zmene v ňom zapísaných údajov alebo pri nefunkčnosti elektronického čipu. Požiadať o jeho vydanie bude môcť zákonný zástupca na ktoromkoľvek oddelení dokladov PZ; občiansky preukaz bez podoby tváre sa vyhotoví do 30 dní. Ak sa nájde stratený alebo odcudzený občiansky preukaz bez podoby tváre dieťaťa do 15 rokov a jeho zákonný zástupca ešte nepožiadal o vydanie nového, nový občiansky preukaz bez podoby sa vydá hneď automaticky.

Treba poznamenať, že občanom starším ako 65 rokov sa však pri strate alebo odcudzení občianskeho preukazu bez podoby tváre nebude vydávať nový takýto preukaz, ale budú si musieť požiadať o vydanie štandardného občianskeho preukazu s čipom (ktorého vydanie budú mať bezplatné).

Vyhotovený občiansky preukaz bez podoby tváre sa bude vždy zasielať na adresu trvalého pobytu občana uvedenú v registri fyzických osôb, nebude teda potrebné ísť ho vyzdvihnúť na oddelenie dokladov PZ. Ak si však tento doklad nevyzdvihnete na pošte v rámci odbernej lehoty, uloží sa na miestne príslušnom oddelení dokladov PZ, na ktorom si ho budete môcť neskôr vyzdvihnúť.

Platnosť občianskeho preukazu bez podoby tváre je 15 rokov (aby nebolo nutné vymieňať si ho, kým sa nedosiahne vek 15 rokov, pri ktorom už platí povinnosť mať štandardný občiansky preukaz). Na jeho platnosť nebude mať vplyv ani prípadné vydanie štandardného občianskeho preukazu pre dieťa do 15 rokov, ktorý má kratšiu platnosť (v takom prípade bude vaše dieťa držiteľom oboch dokladov) – v takom prípade budete môcť u lekára použiť hociktorý preukaz.

Prechodné obdobie

Občiansky preukaz s čipom nemajú k dispozícii dve skupiny občanov – deti do 15 rokov a osoby staršie ako 65 rokov, ktorí môžu mať občiansky preukaz bez čipu (v minulosti im vydané občianske preukazy bez čipu s neobmedzenou platnosťou ich žiaden zákon nenúti vymieňať). V rámci prechodného cca dvojročného obdobia sa preto rieši vydávanie občianskeho preukazu bez podoby tváre pre všetky deti (občanov SR s trvalým pobytom na našom území), ktorí nedovŕšia vek 15 rokov do 31. decembra 2021, ako aj pre všetkých občanov SR starších ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s čipom. Týmto osobám sa vydá občiansky preukaz bez podoby tváre automaticky (na základe údajov z registra fyzických osôb) a zašle sa na adresu ich trvalého pobytu, a to postupne do konca roka 2021. Zasielanie týchto dokladov by malo začať na jar 2020.

Ďalšie zmeny od 1. decembra 2019

Pre občanov starších ako 15 rokov je podstatnou zmenou pri vydávaní občianskeho preukazu možnosť požiadať o jeho vydanie aj vtedy, ak nemá trvalý pobyt na našom území, čo do 1. decembra 2019 nebolo možné. Táto skupina občanov mohla mať vydaný len cestovný pas, čo je však finančne nákladnejšie a cestovný pas ani neumožňuje elektronickú komunikáciu v rámci eGovernmentu. Aj v takomto prípade sa bude vydávať občiansky preukaz so štandardnou časovou platnosťou (10 rokov) za správny poplatok 4,50 € (za cestovný pas občana staršieho ako 16 rokov sa platí 33 €). Namiesto adresy trvalého pobytu na území SR sa v občianskom preukaze bude uvádzať miesto pobytu občana v zahraničí a skratka daného štátu (napr. “Washington, USA”), a to na základe potvrdenia o evidovanom pobyte vydaného úradom v zahraničí, pričom ak je potvrdenie v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, treba predložiť aj jeho osvedčený preklad do slovenčiny.

Občan pri odhlásení z trvalého pobytu na území SR musí odovzdať občiansky preukaz priamo na ohlasovni pobytu (doteraz ho musel ísť po odhlásení pobytu na ohlasovni ísť ešte odovzdať na príslušné oddelenie dokladov PZ); ak sa z trvalého pobytu odhlasuje prostredníctvom zastupiteľského úradu v zahraničí, odovzdá ho tam.

Rozšíril sa okruh občanov, ktorým sa sníma podoba tváre prostredníctvom mobilného pracoviska mimo príslušného útvaru, aj na bezvládnosť z dôvodu psychického ochorenia (doteraz to bolo len pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko).

Zdravotne postihnuté osoby

Ako novinku možno uviesť aj to, že ak máte zdravotne postihnuté dieťa, ktoré je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, príp. ste vy držiteľom takého preukazu alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, môžete požiadať o to, aby sa tento údaj uviedol aj priamo do občianskeho preukazu (bude sa to zapisovať vo forme “ŤZP”, ŤZP-S”, resp. zmyslové postihnutie vo forme „slepý-blind“, „hluchý-deaf“). Na zapísanie údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí do občianskeho preukazu postačí, aby ste pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu predložili aj preukaz ŤZP/ŤZP-S na kontrolu a overenie pravosti. Takto zapísaný údaj v občianskom preukaze vám nahradí nosenie a predkladanie preukazov ŤZP/ŤZP-S pri uplatňovaní výhod a úľav, ktoré z týchto preukazov vyplývajú.

Na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí už možno podať žiadosť o vydanie občianskeho preukaz z akéhokoľvek dôvodu (doteraz to bolo možné len z dôvodu straty, odcudzenia, poškodenia občianskeho preukazu alebo zmeny mena/priezviska občana), pričom sa pripúšťa aj odfotografovanie tváre bezvládneho občana prostredníctvom mobilného zariadenia a zaslanie vyhotoveného dokladu na adresu v zahraničí, čo doteraz nebolo možné.

Pre starých rodičov môže byť zaujímavá zmena, že občiansky preukaz občana umiestneného v zariadení sociálnych služieb (napr. v zariadení pre seniorov) bude môcť prevziať aj štatutárny orgán tohto zariadenia alebo ním poverená osoba.

Povinnosti

Základnou povinnosťou občana s trvalým pobytom v SR v súvislosti s občianskymi preukazmi ostáva povinnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov (to neplatí pre dieťa, ktoré má vydaný „dobrovoľný“ občiansky preukaz a je stále platný) alebo najneskôr do 30 dní od nadobudnutia štátneho občianstva alebo od prihlásenia na trvalý pobyt na území Slovenska. Ak ide o občana, ktorý už je držiteľom občianskeho preukazu, má povinnosť požiadať o vydanie nového preukazu najneskôr do 30 dní od neplatnosti skôr vydaného preukazu (počas tohto obdobia a počas lehoty na vydanie OP občan nemusí byť držiteľom občianskeho preukazu).

Odovzdať doterajší (neplatný) preukaz ste povinní buď pri podaní žiadosti o nový občiansky preukaz alebo pri prevzatí nového občianskeho preukazu (ak žiadate o doručenie občianskeho preukazu na adresu, tak musíte odovzdať pôvodný preukaz priamo pri podaní žiadosti).

Zachovaná ostala preventívna povinnosť chrániť občiansky preukaz pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím, ako aj povinnosť bezodkladne nahlásiť stratu alebo odcudzenie oddeleniu dokladov PZ, zastupiteľskému úradu, ak sa vám to stalo v zahraničí, ktorémukoľvek útvaru PZ alebo prostredníctvom portálu ministerstva vnútra. Naďalej tiež platí, že každý kto nájde cudzí preukaz, je povinný ho bezodkladne odovzdať policajtovi, vojenskému policajtovi, obecnému policajtovi, obci alebo zastupiteľskému úradu. Ak ste nahlásili stratu alebo odcudzenie svojho preukazu a následne ste ho našli, ste tiež povinní ho odovzdať (už je nepoužiteľný, keďže okamžite po nahlásení straty alebo odcudzenia sa označuje v informačnom systéme ako neplatný, čo je nezvratný úkon). Občiansky preukaz sa nesmie odovzdať alebo prijať ako záloh a nesmie sa odovzdať ani odobrať pri vstupe do objektu alebo na pozemok alebo v súvislosti s poskytovaním služieb. Občan nesmie nechávať občiansky preukaz ako záloh ani pri svojom pobyte v zahraničí.

Za porušenie najzávažnejších povinností (napr. úmyselné poškodenie preukazu či poskytnutie svojho preukazu inej osobe na účely jeho zneužitia) môžete dostať pokutu do 350 eur (v blokovom konaní do 100 eur), za nedodržanie lehoty na podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu alebo za prijatie/odovzdanie preukazu ako záloh vám hrozí pokuta do 150 eur (do 50 eur v blokovom konaní) a za porušenie inej povinnosti (napr. za neochránenie preukazu pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím) hrozí pokuta do 50 eur.

Zmeny v správnych poplatkoch

Ak existuje nejaký dôvod na bezplatné vydanie občianskeho preukazu (napr. najskôr 180 dní pred uplynutím platnosti občianskeho preukazu) a budete chcieť zároveň zapísať alebo zmeniť iný údaj, občiansky preukaz sa vám vydá bezplatne (bezplatné vydávanie občianskeho preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti bolo doteraz možné len vtedy, ak sa zároveň nedopĺňali alebo nemenili iné údaje).

Pre občanov starších ako 60 rokov a pre občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP/ŤZP-S sa bude občiansky preukaz vydávať vždy bezplatne.

Vydanie občianskeho preukazu s čipom ako náhrady (výmena) za občiansky preukaz bez čipu bude bezplatné.

Vypustil sa zvýšený správny poplatok 33 € za vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov (za vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia bude poplatok 9 €, ak pôjde o občiansky preukaz občana do 15 rokov, t. j. so skrátenou platnosťou, a poplatok 16,50 €, ak pôjde o občiansky preukaz so štandardnou platnosťou na 10 rokov).

Pripravované zmeny od roku 2021

Okrem vyššie uvedených zmien, ktoré vyplývajú z nového zákona, sa od augusta 2021 zmenia občianske preukazy aj vplyvom nového predpisu Európskej únie [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb]. Okrem grafických zmien (občiansky preukaz bude mať na prednej strane označenie SK v modrom obdĺžniku obklopené 12 žltými hviezdičkami, t. j. rovnaké, aké je už napr. na vodičskom preukaze) bude musieť mať preukaz aj bezkontaktný čip a najdôležitejšou zmenou bude zavedenie snímania odtlačkov prstov pre osoby staršie ako 12 rokov (rovnaké pravidlo už platí pri vydávaní cestovných pasov).