Inovácie, veda a Slováci

Výsledky prieskumu, ktorý sa zaoberal vzťahom Slovákov k inováciám a vede ukazujú, že schopnosť prijať zmenu je kľúčovým krokom k úspechu.

Vyplynulo to z odpovedí reprezentívnej vzorky 528 slovenských žien a mužov vo veku 18-60 rokov na otázky, ktoré zisťovali vzťah slovenskej populácie k zmenám. Náš postoj ku zmenám a ich vnímaniu totiž vypovedá o našom vzťahu k inováciám a vede.

Prieskum potvrdil, že v povedomí Slovákov sa pojem inovácie a pokrok spájajú s pozitívnou zmenou, zlepšením života, mobilitou a príležitosťou. Reakcie na nové situácie a zmeny, ktoré potrebujeme na zlepšenie nášho každodenného života sú však v jednotlivých demografických skupinách rozdielne. Ochota a schopnosť príjímať vedu a inovácie je odlišná. Súvisí s vekom, úrovňou vzdelania, veľkosťou mesta v ktorom žijeme, alebo s tým, či sme muž alebo žena. Informáciám sociológov a demografov by sme mali venovať zvýšenú pozornosť. Dlhodobú úspešnosť jednotlivcov, firiem a teda celej spoločnosti formuje aj to, či si dokážeme uvedomiť vplyv pokroku a moderných technológií.

Z prieskumu sa dozvedáme, že adaptabilita na zmenu s vekom klesá. Väčšine slovenských respondentov (47 %) zmena neprekáža, ale nevyhľadáva ju. Zmenu vítajú najmä mladí ľudia – až 53 %. Otvorenejší k zmenám sú najmä obyvatelia väčších mestských aglomerácií, v Bratislavskom kraji ide o 60 % repondentov, nasleduje Košický a Trenčiansky kraj.

V okruhu otázok, týkajúcich sa aspektov úspechu v živote je zaujímavým výsledkom prieskumu zistenie, že 87 %  Slovákov považuje za dôležité, vedieť sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam. Na druhej strane však až 42 % opýtaných tvrdí, že treba vyjsť s tým, čo je a nehľadať zbytočné novoty. Je to dôležité najmä pre 52 % respondentov bez maturity, ale len pre 25 % vysokoškolákov.

Keďže kľúčom k úspechu je aj schopnosť prijať zmenu, väčšiu šancu majú mladší, vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí žijú vo väščích mestách, najmä v Bratislavskom kraji. Neznamená to však, že sa všetci majú zrazu sťahovať do veľkých miest. Treba sa zamyslieť, prečo je to tak. Uvedomiť si, že vzdelávanie  nedáva človeku len vedomosti, ale aj schopnosť iného uhla pohľadu. Možnosť spoznávať viac odlišných ľudí, čo so sebou prináša život vo veľkom meste, pozitívne vplýva na adaptabilitu a otvorenosť. Mali by sme teda aj na vidieku vyhľadávať podobné podnety. Dôležitá je aj snaha zostať mladý, ale nie v nedosiahnuteľnej fyzickej podobe, ale v mentálnom nastavení a cieľavedome si rozvíjať pozitívny postoj ku zmenám. Umožnia nám ľahšie dosiahnuť úspech a lepší život. Stačí sa pozrieť za hranice Slovenska na krajiny, ktoré sú ďaleko pred nami v oblasti technológií. Sú pred nami aj v kvalite života.

Pre viac informácií si prosím pozrite www.bayer.com

Kontakt:

Jana Mihalovičová, Tel. +421 911 265 285

E-Mail: mihalovicova@advantage.sk