Boh slnka dáva nádej

Slnko je v mnohých kultúrach považované za symbol života. A život, je to najcennejšie, čo máme. Každé narodené dieťa je jeho prirodzeným pokračovaním.

O hľadaní cesty k nádeji na otehotnenie a na narodenie zdravého bábätka hovoríme s MUDr. PETROM KRAJKOVIČOM, vedúcim lekárom centra asistovanej reprodukcie Sanatória Helios.


Deti sa však podľa demografických ukazovateľov, nielen v našich končinách, stávajú vzácne. Keď muž a žena vytvoria pár, ich veľkým želaním je práve narodenie dieťaťa. Ale nie všetkým sa darí prirodzenou cestou svoju túžbu naplniť. Po istom čase do ich mysle prenikne slovo neplodnosť. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa za neplodnosť považuje, keď nedôjde ku gravidite u páru po viac ako roku pravidelného nechráneného pohlavného styku. Ak si vtedy páry uvedomia, že treba hľadať pomoc, celkom iste natrafi a na ďalší pojem – asistovaná reprodukcia. Ide o medicínsky odbor, ktorý má za cieľ pomôcť neplodnému páru počať a donosiť plod. V užšom zmysle slova sa termín asistovaná reprodukcia používa aj pre postupy vedúce k umelému oplodneniu v laboratóriu – in vitro fertilizácia (IVF).

Sanatórium Helios je jedným z prvých centier na Slovensku, ktoré sa začalo zaoberať diagnostikou a liečbou neplodnosti. Vzniklo v roku 2004 a vďaka exkluzívnej licenčnej zmluve s najúspešnejším IVF centrom sveta – austrálskou klinikou Genea má k dispozícii najnovšie technológie dlho pred tým, ako sa dostanú do komerčného použitia. Oproti iným centrám pôsobiacim na Slovensku majú veľký náskok a tým dávajú neplodným párom väčšiu šancu na úspech skôr ako iní.

Asistovaná reprodukcia je oblasť medicíny, ktorá ešte pred 20 rokmi nebola na Slovensku veľmi rozšírená (ak vôbec). Veda napreduje a poskytuje stále kvalitnejšie postupy. Ľudia však niekedy potrebujú dlhší čas, kým si na nové možnosti zvyknú. Aká bola z vášho pohľadu akceptácia asistovanej reprodukcie na Slovensku? Trvalo to dlho, alebo „dopyt prevýšil ponuku“?

Centrum Sanatórium Helios SK, s. r. o. sme otvárali v Martine v roku 2005. Aj keď sa to nezdá, povedomie o IVF v laickej verejnosti bolo vtedy veľmi slabé. Ísť do centra IVF znamenalo pre páry určité zlyhanie, najmä pre pánov a stretávali sme sa dosť často s odmietaním niektorých techník v asistovanej reprodukcii. Určite v tom hralo svoju úlohu aj náboženské hľadisko a iné faktory. Mali sme pred sebou vysokú stenu, ktorú sme postupne museli búrať a lámať mýty o „umelom otehotnení“ a to nielen v povedomí pacientov, našich klientov, ale aj v odbornej verejnosti.

Ako je to v súčasnosti?

Je to výrazne, výrazne lepšie. Dámy so snahou otehotnieť sú jedny z najlepšie informovaných spomedzi pacientov iných odborností. Existujú pacientske fóra, kde si ľudia vymieňajú názory a skúsenosti. Takisto odborná verejnosť a gynekológovia sa stretávajú dnes veľmi často s neplodnými pármi a sledujú tehotné pacientky po IVF. Dnes hovoríme o epidémii neplodnosti a tak informácie o tomto probléme sa šíria z každej strany. Je potrebné však tieto informácie triediť a usmerňovať, pretože hlavne internetom sa šíria rôzne mýty a bludy o snahe otehotnieť.

Sanatórium HELIOS má vysoké renomé, čím ho získalo?

Predpokladám, že je to hlavne prácou s našimi klientmi – ľuďmi, ktorí vyhľadajú našu pomoc. Každý klient má telefonický kontakt na koordinátorku, na lekára a 24 hodín denne možno riešiť ich problémy. Venujeme sa aj kvalitnej informačnej kampani pre odbornú i laickú verejnosť v médiách a máme verejnú a neverejnú stránku na otázky klientov. V neposlednom rade je to priamo prístup v centre so snahou, čo najviac pomôcť párom riešiť ich problém. A samozrejme, sú tu výsledky liečby, kde páry a ich gynekológovia vidia, že sa im vracajú spokojné a tehotné pacientky do následnej starostlivosti.

Do hodnotenia úspešnosti vášho tímu vstupuje veľa faktorov. Dá sa zjednodušene prezentovať úspešnosť ako pomer počtu narodených detí k počtu žien, ktoré podstúpili asistovanú reprodukciu?

Áno, možno to takto jednoducho zhodnotiť. Ak hovoríme priamo o IVF, tak môžeme hodnotiť pomer tehotných na počet prenesených embrií do maternice (embryotransferov), alebo na počet odberov vajíčok, alebo na počet začatých cyklov IVF. Najdôležitejším parametrom pre nás je THBR, to znamená „takehome baby rate“ – čo je počet žien, ktoré si po pôrode odnesú domov dieťatko na počet embryotransferov. Cieľom liečby neplodnosti je totiž pôrod zdravého dieťatka.

Dajú sa uviesť konkrétne čísla?

Jednoducho povedané po IVF, teda po prenose embria do maternice (embryotransfere) otehotnie približne 40–50 % žien. Tie, ktorým to nevyjde, musia cyklus IVF opakovať. Po jednoduchšej metóde – po inseminácii otehotnie 12–14 % žien v priemere.

Túžba mať dieťa, je veľmi silná. Páry, ktoré nemajú šťastie, že počnú bábätko prirodzeným spôsobom, prechádzajú náročným rozhodovaním, úvahami. Zvažujú pre a proti, kým sa rozhodnú pre asistovanú reprodukciu. Vy ste iste videli mnoho mužov a žien prechádzať touto náročnou cestou. Čo podľa vás patrí ku kľúčovým prvkom, ktoré im pomôžu dospieť k rozhodnutiu?

Dnes už je to veľmi jednoduché. Máme edukované klientky, ktoré vedia, že s vekom šanca na otehotnenie prudko klesá a preto po 35. roku prichádzajú, už po roku snahy otehotnieť, s požiadavkou na riešenie problému. Dnes už nie je v móde čakať, či to príde alebo nie. Všeobecne každý vie, že je veľa párov, ktorým sa nedarí otehotnieť, a problém je potrebné riešiť a dá sa riešiť. Každý pozná nejaký pár, ktorý sa snaží otehotnieť alebo k otehotneniu mu pomohla asistovaná reprodukcia.

Aké postupy IVF váš tím centra asistovanej reprodukcie sanatória HELIOS najčastejšie používa?

Poskytujeme prakticky všetky možnosti asistovanej reprodukcie od najjednoduchších, napríklad inseminácia, až po zložité metodiky PGD (vyšetrenie embrya pred prenosom do maternice). Od začiatku fungovania centra v roku 2005 využívame licencovaný postup v IVF austrálskej spoločnosti Sydney IVF (dnes Genea), ktorý nám umožňuje využívať najmodernejšie poznatky v IVF a nové kultivačné média. Preto používame od roku 2005 miniinkubátory. Embryá zmrazujeme tzv. vitrifikáciou a realizujeme všetkým párom predĺženú kultiváciu embryí. Od roku 2010 prenášame pri transfere iba 1 embryo. Hlavným mottom centra je pôrod jedného zdravého dieťaťa po predĺženej kultivácii a genetickom vyšetrení embrya.

Vyberá si pacient z viacerých možností?

Väčšinou má pár na výber z viacerých možností a postupov a rozhoduje sa podľa seba a odporučenia lekára centra.

O výbere metódy oplodnenia rozhoduje pacientka, pár, alebo lekár?

Definitívne rozhodnutie v každej časti IVF je na páre, ktorý vyhľadal našu pomoc. My, ako odborníci navrhujeme postup a metódy, ktoré pár môže a nemusí akceptovať.

Aké sú svetové trendy v asistovanej reprodukcii?

Trendom je prenos jedného zdravého embrya do maternice. Celosvetovo stúpa počet darcovských programov. Rozvíjajú sa metodiky na vyšetrenie ďalších možných ochorení u embryí, ešte pred prenosom do maternice.

Prídu tieto trendy aj na Slovensko? Ako rýchlo?

Už sú chvalabohu tu a slovenské páry majú poskytovanú liečbu na svetovej úrovni s vynikajúcimi výsledkami liečby.

[dropcap type=”1″]T[/dropcap] Jana Koziaková