Pravidlá súťaže „Vyhrajte odber pupočníkovej krvi“

Článok I

Úvodné ustanovenia

Tieto pravidlá súťaže sú jedinými záväznými pravidlami pre účasť v súťaži „Vyhrajte odber pupočníkovej krvi“, splnením ustanovení ktorých je možné sa stať účastníkom vyššie uvedenej súťaže a ktoré upravujú otázky vzniku účasti v súťaži, trvania účasti v súťaži, skončenia účasti a nárokov vyplývajúcich z účasti v súťaži (ďalej len „Pravidlá Súťaže“).

 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť Cord Blood Center (ďalej len „Organizátor”).
 2. Súťaž pod názvom „Vyhrajte odber pupočníkovej krvi“, sa uskutoční na území Slovenskej republiky od 1.10.2018 do 1.10.2019 (ďalej len „Súťaž“).
 3. Účastníkom Súťaže sa môže stať každá fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, občan SR, ktorá splní podmienky Súťaže podľa týchto Pravidiel. (ďalej len „Účastník“)

Článok II.

Pravidlá Súťaže

Účastníkom Súťaže sa osoba spĺňajúca vyššie uvedené podmienky môže stať na základe splnenia týchto predpokladov:

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá sa zaregistrovala prostredníctvom webového registračného formulára uverejnenom na web stránke Súťaže https://mamama.sk/sutaze/cakate-babatko/ (ďalej len „Registračný formulár“) a to v nasledovnom rozsahu poskytnutých osobných údajov:
  • Číslo mobilného telefónu
  • E-mailová adresa
  • Predpokladaný termín pôrodu
  • Meno a priezvisko
 2. Účasťou v Súťaži získava Účastník možnosť získať odber pupočníkovej krvi v hodnote 690€ (ďalej len „Výhra“).
 3. Žrebovanie výhercov sa uskutoční raz do týždňa. Zoznam výhercov v Súťaži bude uverejnený na web stránke http://cordbloodcenter.sk/vyhrajte-odber/
 4. Výhercovia Súťaže budú o výhre bezodkladne informovaní telefonicky. V prípade, že sa nepodarí výhercu kontaktovať telefonicky, bude mu oznámenie o výhre oznámené aj prostredníctvom sms správy. Účastníci súhlasia, aby v prípade ich vyžrebovania boli kontaktovaní Organizátorom na telefónnom čísle, ktoré uviedli v registračnom formulári.
 5. Účasť v súťaži sa končí dňom uvedeným ako predpokladaný deň pôrodu v Registračnom formulári.

Článok III.

Práva a povinnosti Organizátora

 1. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá Súťaže, či Súťaž ukončiť v priebehu jej trvania. O výhrach Účastníkov, ktoré z dôvodov nespôsobených Organizátorom (v prípade, kedy nebude možné Výhercu kontaktovať do 60 dní odo dňa jeho vyžrebovania) rozhodne Organizátor Súťaže na základe vlastného uváženia.
 2. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody alebo za iné nároky vzniknuté Účastníkom Súťaže v súvislosti s nesprávne uvedenými / poskytnutými, resp. nepresnými údajmi Účastníka a v súvislosti s neuplatnením alebo odmietnutím Výhry.
 3. Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločností Cord Blood Center,  Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek a osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou §116 Občianskeho zákonníka prvá veta). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právo na výhru, výhra sa mu neodovzdá a prepadá v prospech Organizátora.
 4. Pokiaľ Organizátor Súťaže zistí, že Účastník Súťaže mu poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, bude Organizátor Súťaže oprávnený, na základe svojho rozhodnutia, takéhoto Účastníka vylúčiť zo Súťaže a v prípade výhercu, mu nebude Výhra odovzdaná. Organizátor Súťaže si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže toho Účastníka, ktorý konal alebo mal v úmysle konať v rozpore s týmito súťažnými pravidlami, pokúsil sa získať Výhru podvodným spôsobom, v rozpore s dobrými mravmi alebo by svojím konaním akokoľvek, čo i len potenciálne poškodzoval dobré meno Organizátora Súťaže.

Článok IV.

Osobné údaje

 1. Vstupom do súťaže sa Účastník zaväzuje bezvýhradne dodržiavať tieto Pravidlá Súťaže. Nerešpektovanie Pravidiel Súťaže má za následok vylúčenie Účastníka zo Súťaže a stratu nároku na Výhru.
 2. Zapojením sa do súťaže a zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov” dáva každá osoba súhlas v súlade s § 11 a nasl. zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení spoločnosti Cord Blood Center a Slovenskému registru placentárnych krvotvorných buniek (ďalej len“ Prevádzkovatelia“), na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu: i) meno a priezvisko, ii) telefónne číslo, iii) predpokladaný termín pôrodu a iv) E-mailová adresa pre marketingové účely. Udelené súhlasy Účastníkov Súťaže sú udelené na dobu desať mesiacov.
 3. Spoločnosť Cord Blood Center a Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek prehlasujú, že osobné údaje uvedené na dotazníku použije len k vyššie uvedenému účelu. Účastník ako Poskytovateľ osobných údajov prehlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov túto zmenu oznámi Prevádzkovateľom.
  • Poučenie:
   • Udelený súhlas môže Účastník kedykoľvek odvolať listom doručeným na adresu Organizátora uvedeného v bode 1 týchto Pravidiel Súťaže alebo emailom doručeným na adresu info@cordbloodcenter.sk
   • Poskytnutie osobných údajov zo strany Účastníka je dobrovoľné a Prevádzkovatelia nemajú právny nárok na ich získavanie
   • Účastník má právo na informácie, odpis, opravu svojich osobných údajoch vedených v informačnom systéme, a to v sídle spoločnosti
   • Ochrana osobných údajov sa riadi zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
   • V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov Účastníka, budú tieto zlikvidované
 4. Výhry tejto Súťaže nie sú vymáhateľné súdnou cestou. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor Súťaže.

Ochrana osobných údajov a používanie cookies

Táto webová stránka pasívne zhromažďuje informácie o používaní stránky využitím rôznych technológií, napr. IP adresa, cookies apod.. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov a používania súborov cookies, ktoré sú uvedené nižšie.

Použitie súborov cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré na pevný disk vášho počítača ukladá prehliadač. Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastavenia prehliadača ani nebudú ukladať. Väčšina prehliadačov ukladá súbory cookies automaticky. Cord Blood Center využíva súbory cookies pri analýze použitia webových stránok nástrojom Google Analytics. Účelom je štatistická analýza webových stránok.

Našu stránku môžete prehliadať aj bez súborov cookies, ale v tomto prípade môže byť čiastočne obmedzená jej funkčnosť. Odporúčame vám preto, aby ste vo svojom prehliadači súbory cookies neblokovali. Ak napriek tomu chcete zabrániť ukladaniu súborov cookies na počítač, zmeňte nastavenie prehliadača.

Použitie nástrojov Google Analytics, Google Remarketing Facebook Remarketing

Na týchto stránkach sa používajú služby spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“) Analytics a Remarketing. U týchto služieb sa používajú cookies. Získané informácie o používaní tejto webovej stránky budú prenášané na server spoločnosti Google v USA a tu uložené. IP adresa bude spoločnosťou Google skrátená o posledné tri miesta, aby bolo znemožnené jednoznačné priradenie k fyzickej osobe. Spoločnosť Google okrem toho rešpektuje ustanovenia o ochrane osobných údajov zmluvy „US-Safe-Harbor“ a je registrovaná v programe „Safe Harbor“ Ministerstva obchodu USA. Spoločnosť Google tieto informácie využíva z poverenia spoločnosti Cord Blood Center za účelom vyhodnotenia používania webovej stránky a poskytovania ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu. Spoločnosť Google postúpi tieto informácie tretím stranám iba vtedy, ak to predpisuje zákon alebo ak tretie strany tieto údaje spracovávajú z poverenia spoločnosti Google.

Tretie strany, vrátane spoločnosti Google a Facebook, používajú uložené súbory cookies na inzerciu na základe predchádzajúcich návštev používateľa na tejto webovej stránke. Spoločnosti Google a Facebook nebudú v žiadnom prípade spájať vašu IP adresu s inými údajmi. Zhromažďovanie a ukladanie dát je možné kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odmietnuť. Používanie cookies môžete deaktivovať. Používaním tejto webovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním zistených dát vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedený účel.